Działania związane z ochroną i zachowaniem tradycyjnego budownictwa wiejskiego i zabytków, rozwój wsi z zachowaniem charakterystycznych dla regionu cech architektonicznych i układu przestrzennego. Działanie postrzegane jako jeden z ważniejszych elementów uatrakcyjnienia terenów wiejskich, kształtowania ich tożsamości i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju ekonomicznego, m.in. poprzez turystykę. Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych […]

Mieszkańcy wsi – historycznie rzecz ujmując – zawsze utrzymywali się w oparciu o różnorodne źródła dochodów. Po pierwsze, wieś nigdy nie była czysto rolnicza, bowiem zamieszkiwali ją ludzie także trudniący się innego rodzaju działalnością, uprawiający do tego zazwyczaj kawałek ziemi na samozaopatrzenie. Po drugie, chłopi nie zajmowali się tylko rolnictwem. Zajmowali się także pozyskiwaniem drewna, […]

Źródło: Opracowanie własne Bardzo ważną rolę odgrywają także rekompensaty dla rolników. Socjalne instrumenty polityki rolnej skierowane zostaną przede wszystkim do gospodarstw słabszych oraz do bezrobotnych na wsi. Pomoc państwa koncentrować się będzie na tworzeniu warunków do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. W stosunku do tej grupy rolników, którzy zdecydują się przekazać grunty na rzecz gospodarstw rozwojowych, […]

Zmiany w rolnictwie wymagają instrumentów o charakterze: ekonomicznym, organizacyjnym i społecznym. Niezbędna staje się zmiana charakteru środowiska wiejskiego w kierunku jego wielofunkcyjnego rozwoju. Dużym atutem polskiego rolnictwa mogą być niższe koszty produkcji, co wynika z relatywnie tańszej siły roboczej. Niskie koszty sprawią, że wiele produktów, zwłaszcza ogrodniczych, będzie mogło z powodzeniem konkurować z podobnymi, wytwarzanymi […]

W ramach prac nad strategią rozwoju gminy przeprowadzono także badania ankietowe (10-15 lipiec 2000 r.). Objęto nimi 126 gospodarstw rolnych (próba losowa), położonych we wszystkich sołectwach gminy Janikowo. Badania te przeprowadzono w obrębie indywidualnych gospodarstw rolnych różnych grup wielkościowych, tj.: małych – do 5 ha (27 gosp.), średnich – 5-10 ha (27 gosp.), dużych – […]

Zreformowany program PHARE (Poland and Hungary: Assistance in Restructuring Economies” Obecnie program jest całkowicie podporządkowany celom przygotowania do akcesji koordynowania w ramach „Partnerstwa dla Członkostwa” (obowiązujący akt prawny, określający zakres pomocy UE dla Polski, zawiera wskazania co do priorytetowych obszarów prac dostosowawczych oraz określa ramy pomocy finansowej UE). Obecnie roczny budżet PHARE dla Polski wynosi […]

Tempo i kierunki zmian w technicznym wyposażeniu rolnictwa w mieście i gminie Janikowo określono na podstawie analizy porównawczej wybranych elementów motoryzacji i maszynizacji rolnictwa w latach 1987-1996. W analizowanym okresie, pomimo występowania bariery ekonomicznej związanej ze spadkiem opłacalności produkcji rolniczej, odnotowano ogólną tendencję do poprawy wyposażenia technicznego rolnictwa (por. tab. 4.15). Próg 100% wzrostu liczby […]

Zasoby siły roboczej Liczba ludności rolniczej zdefiniowana jako liczba osób w gospodarstwach domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosiła w 1996 r. 2114 osób. Analizowana kategoria ludności ulega w latach 1988-1996 zmniejszeniu (ubyło 285 os.), co przyczyniło się do spadku jej udziału w ogólnej liczbie ludności w mieście i gminie Janikowo – z 18,5 % […]

Struktura własnościowa rolnictwa Analiza porównawcza struktury własnościowej rolnictwa w mieście i gminie Janikowo w latach 1988-1998 wykazała spadek powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych sektora publicznego (głównie PGR – por. tab. 4.6). Ubyło 638 ha użytków rolnych, co przyczyniło się do obniżenia udziału gruntów sektora publicznego w ogólnej powierzchni użytków rolnych z 15,4 % w […]

Zgodnie z zapisem zawartym w Narodowym Programie „Przygotowania dla Członkostwa w Unii Europejskiej” trwają w resorcie rolnictwa intensywne prace nad opracowaniem „Spójnej Polityki Strukturalnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, której celem jest, w oparciu o diagnozę aktualnej kondycji rolnictwa, w okresie programu działań oraz niezbędnych środków i źródeł finansowania, dla przeprowadzenia przebudowy rolnictwa i wsi, a […]