rozdział pracy magisterskiej Mikroorganizmy w zmiennych ilościach znajdowano wszędzie. Najrzadziej występowały nad terenami o trudnym klimacie i małej zawartości składników pokarmowych takimi jak, śniegi polarne, szczyty gór oraz oceany i morza, gdzie 1 m3 powietrza zawierał w granicach od zera do kilkunastu komórek (Krzysztofik,1992). Liczniej pojawiały się nad lasami, stepami, i łąkami, natomiast najwyższe stężenie […]

Gmina Łącko w obecnej formie powstała w 1973 roku. Swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi: Zabrzeż, Zarzecze, Czerniec, Maszkowice, Jazowsko, Kadcza, Wola Piskulina, Wola Kosnowa, Zagorzyn, Kicznia, Czarny Potok, Szczereż, Obidza, Brzyna i Łazy Brzyńskie. Centralną wsią jest Łącko, o charakterze miasteczka. Gmina leży w Beskidzie Sądeckim na lewym brzegu Dunajca, na wysokości średnio 380 m.n.p.m. […]

wstęp pracy magisterskiej Kiedy myślimy o krajobrazie, przed oczami staje nam wiele elementów takich jak drzewa, rzeki, pola, jeziora oraz wiele innych, które razem tworzą całość. Tak też postrzegany jest krajobraz w ochronie przyrody i ekologii. Jest on heterogennym obszarem utworzonym przez mozaikę płatów z powiązanymi wzajemnie elementami. Niektóre płaty mogą mieć wyraźne granice, inne […]

Rys. nr 1. Źródło: Rzeczpospolita 11 lutego 2003 r., opracowanie własne. Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim staje współcześnie polityka wobec obszarów wiejskich, jest zatrzymanie spadku dochodów rodzin wiejskich i uruchomienie mechanizmu prodochodowego, między innymi przez tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Zła sytuacja dochodowa rodzin wiejskich rodzi wielorakie skutki – w szczególności obniża poziom ich […]

Kształtowanie warunków pracy i życia ludności wiejskiej, odpowiadających standardom cywilizacyjnym i pozwalających mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne. Rozwój infrastruktury technicznej jest podstawowym warunkiem powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Generalnym założeniem jest przekazanie kompetencji w zakresie wyboru kierunków inwestowania samorządom terytorialnym i oddanie do ich dyspozycji środków uzupełniających własne źródła finansowania […]

Tab. Nr 1. Liczba gospodarstw rolniczych według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowników w 2002 r.[1] Wyszczególnienie Ogółem Gospodarstwa prowadzące: Gospodar- stwa nie prowadzące działalności gospodarczej wyłącznie działalność rolniczą wyłącznie działalność pozarolniczą działalność rolniczą i pozarolniczą W tysiącach OGÓŁEM Sektor prywatny 2933,2 2932,0 1918,2 1917,8 104,0 103,6 259,4 259,0 651,6 651,6 W tym gospodarstwa indywidualne […]

Działania związane z ochroną i zachowaniem tradycyjnego budownictwa wiejskiego i zabytków, rozwój wsi z zachowaniem charakterystycznych dla regionu cech architektonicznych i układu przestrzennego. Działanie postrzegane jako jeden z ważniejszych elementów uatrakcyjnienia terenów wiejskich, kształtowania ich tożsamości i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju ekonomicznego, m.in. poprzez turystykę. Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych […]

Mieszkańcy wsi – historycznie rzecz ujmując – zawsze utrzymywali się w oparciu o różnorodne źródła dochodów. Po pierwsze, wieś nigdy nie była czysto rolnicza, bowiem zamieszkiwali ją ludzie także trudniący się innego rodzaju działalnością, uprawiający do tego zazwyczaj kawałek ziemi na samozaopatrzenie. Po drugie, chłopi nie zajmowali się tylko rolnictwem. Zajmowali się także pozyskiwaniem drewna, […]

Źródło: Opracowanie własne Bardzo ważną rolę odgrywają także rekompensaty dla rolników. Socjalne instrumenty polityki rolnej skierowane zostaną przede wszystkim do gospodarstw słabszych oraz do bezrobotnych na wsi. Pomoc państwa koncentrować się będzie na tworzeniu warunków do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. W stosunku do tej grupy rolników, którzy zdecydują się przekazać grunty na rzecz gospodarstw rozwojowych, […]

Zmiany w rolnictwie wymagają instrumentów o charakterze: ekonomicznym, organizacyjnym i społecznym. Niezbędna staje się zmiana charakteru środowiska wiejskiego w kierunku jego wielofunkcyjnego rozwoju. Dużym atutem polskiego rolnictwa mogą być niższe koszty produkcji, co wynika z relatywnie tańszej siły roboczej. Niskie koszty sprawią, że wiele produktów, zwłaszcza ogrodniczych, będzie mogło z powodzeniem konkurować z podobnymi, wytwarzanymi […]

W ramach prac nad strategią rozwoju gminy przeprowadzono także badania ankietowe (10-15 lipiec 2000 r.). Objęto nimi 126 gospodarstw rolnych (próba losowa), położonych we wszystkich sołectwach gminy Janikowo. Badania te przeprowadzono w obrębie indywidualnych gospodarstw rolnych różnych grup wielkościowych, tj.: małych – do 5 ha (27 gosp.), średnich – 5-10 ha (27 gosp.), dużych – […]

Zreformowany program PHARE (Poland and Hungary: Assistance in Restructuring Economies” Obecnie program jest całkowicie podporządkowany celom przygotowania do akcesji koordynowania w ramach „Partnerstwa dla Członkostwa” (obowiązujący akt prawny, określający zakres pomocy UE dla Polski, zawiera wskazania co do priorytetowych obszarów prac dostosowawczych oraz określa ramy pomocy finansowej UE). Obecnie roczny budżet PHARE dla Polski wynosi […]