Bakterie Obserwacja makroskopowa W przypadku identyfikacji bakterii dużą rolę odgrywa wstępne przeanalizowanie charakterystycznych cech wzrostu kolonii. Należy przy tym zwrócić uwagę na jej kolor, wielkość, kształt, umiejscowienie w pożywce (bakterie beztlenowe rosną wewnątrz albo pod pożywką), przejrzystość kolonii oraz jej strukturę po zetknięciu z oczkiem ezy (ziarnista, włóknista, krucha, ciągnąca się). Na tej podstawie można […]

Praca stanowi część składową obszerniejszych badań (gleby, powietrza i drzew z owocami) mających na celu określenie mikroflory występującej w wybranym sadzie śliwki Węgierki Zwykłej, skąd owoce wykorzystywane są do produkcji Śliwowicy Łąckiej. Wnikliwa analiza mikroflory powinna wykazać, drobnoustroje mające największy wpływ na przebieg fermentacji i wytwarzanie związków chemicznych, które mogą przechodzić do gotowej śliwowicy. Celem […]

Bakterie Pałeczki tlenowe Gram+ Rodzaj Bacillus Gramdodatnie, ściśle tlenowe, lub względnie beztlenowe, zwykle katalazododatnie, pałeczkowate, przetrwalnikujące bakterie. Organizmy te są z reguły saprofitami spotykanymi w glebie oraz wodzie, ale niektóre gatunki mogą być patogenne dla człowieka i innych ssaków. Komórki mikroorganizmów z tego rodzaju są zwykle ruchliwymi pałeczkami, o wymiarach 0,5-1,5 x 2-6 m m., […]

Metoda sedymentacyjna, zwana obecnie metodą płytkową Kocha, oparta jest na zasadzie ciążenia powszechnego, powodującego osiadanie pyłu i mikroorganizmów na powierzchni pożywek stałych (agaru odżywczego i brzeczki), znajdujących się na płytkach Petriego. Pobranie próby polega na ekspozycji przez określony czas (5 min.) poziomo ustawionych szalek z pożywką, po czym zakryciu ich i wstawieniu do termostatu, gdzie […]

wyniki i dyskusja pracy magisterskiej Ogólna liczba mikroorganizmów (OLM), a także zawartość poszczególnych grup drobnoustrojów była zmienna w różnych miejscach, oraz terminach poboru próbek. Bezpośredni wpływ na to miały głównie warunki pogodowe poprzez takie czynniki jak temperatura, opady oraz siła i kierunek wiatru. Najwięcej mikroorganizmów wyizolowano w punkcie pomiarowym B – średnio około 5200 komórek/m3 […]

rozdział pracy magisterskiej Mikroorganizmy w zmiennych ilościach znajdowano wszędzie. Najrzadziej występowały nad terenami o trudnym klimacie i małej zawartości składników pokarmowych takimi jak, śniegi polarne, szczyty gór oraz oceany i morza, gdzie 1 m3 powietrza zawierał w granicach od zera do kilkunastu komórek (Krzysztofik,1992). Liczniej pojawiały się nad lasami, stepami, i łąkami, natomiast najwyższe stężenie […]

Gmina Łącko w obecnej formie powstała w 1973 roku. Swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi: Zabrzeż, Zarzecze, Czerniec, Maszkowice, Jazowsko, Kadcza, Wola Piskulina, Wola Kosnowa, Zagorzyn, Kicznia, Czarny Potok, Szczereż, Obidza, Brzyna i Łazy Brzyńskie. Centralną wsią jest Łącko, o charakterze miasteczka. Gmina leży w Beskidzie Sądeckim na lewym brzegu Dunajca, na wysokości średnio 380 m.n.p.m. […]

wstęp pracy magisterskiej Kiedy myślimy o krajobrazie, przed oczami staje nam wiele elementów takich jak drzewa, rzeki, pola, jeziora oraz wiele innych, które razem tworzą całość. Tak też postrzegany jest krajobraz w ochronie przyrody i ekologii. Jest on heterogennym obszarem utworzonym przez mozaikę płatów z powiązanymi wzajemnie elementami. Niektóre płaty mogą mieć wyraźne granice, inne […]

Rys. nr 1. Źródło: Rzeczpospolita 11 lutego 2003 r., opracowanie własne. Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim staje współcześnie polityka wobec obszarów wiejskich, jest zatrzymanie spadku dochodów rodzin wiejskich i uruchomienie mechanizmu prodochodowego, między innymi przez tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Zła sytuacja dochodowa rodzin wiejskich rodzi wielorakie skutki – w szczególności obniża poziom ich […]

Kształtowanie warunków pracy i życia ludności wiejskiej, odpowiadających standardom cywilizacyjnym i pozwalających mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne. Rozwój infrastruktury technicznej jest podstawowym warunkiem powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Generalnym założeniem jest przekazanie kompetencji w zakresie wyboru kierunków inwestowania samorządom terytorialnym i oddanie do ich dyspozycji środków uzupełniających własne źródła finansowania […]

Tab. Nr 1. Liczba gospodarstw rolniczych według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowników w 2002 r.[1] Wyszczególnienie Ogółem Gospodarstwa prowadzące: Gospodar- stwa nie prowadzące działalności gospodarczej wyłącznie działalność rolniczą wyłącznie działalność pozarolniczą działalność rolniczą i pozarolniczą W tysiącach OGÓŁEM Sektor prywatny 2933,2 2932,0 1918,2 1917,8 104,0 103,6 259,4 259,0 651,6 651,6 W tym gospodarstwa indywidualne […]

Działania związane z ochroną i zachowaniem tradycyjnego budownictwa wiejskiego i zabytków, rozwój wsi z zachowaniem charakterystycznych dla regionu cech architektonicznych i układu przestrzennego. Działanie postrzegane jako jeden z ważniejszych elementów uatrakcyjnienia terenów wiejskich, kształtowania ich tożsamości i tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju ekonomicznego, m.in. poprzez turystykę. Istotny element tego działania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych […]